ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ PROTECHT

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής για τις εξατμίσεις της PROTECHT

Η εταιρεία με την επωνυμία «BEST365GR», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη,(εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στους πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.best365.gr (εφεξής το «best365.gr») τη δυνατότητα επιστροφής (με την μορφή ηλεκτρονικού κουπονιού δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη αγορά αποκλειστικά από το best365.gr) της χρηματικής διαφοράς που έχουν πληρώσει, αν μετά από ηλεκτρονική (online) αγορά οποιασδήποτε εξάτμισης μότο της εταιρίας PROTECHT (εφεξής το «Προϊόν») από το best365.gr εντοπίσουν στον ανταγωνισμό το ίδιο Προϊόν (μάρκα, μοντέλο, τύπος) σε φθηνότερη τιμή από το beste65.gr, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1.
Για να είναι έγκυρη η απαίτηση του πελάτη, θα πρέπει κατά την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος από το best.gr  το ίδιο Προϊόν (ήτοι ίδια μάρκα-μοντέλο-τύπος) να εμφανίζεται στον ανταγωνισμό σε απόθεμα και σε χαμηλότερη τιμή από την προσφερόμενη από το best365.gr τιμή. Το χρονικό σημείο της τυχόν διαφοράς στην τιμή εντοπίζεται κατά τον χρόνο της αυτόματης αποστολής από την Εταιρεία της επιβεβαίωσης της λήψης της ηλεκτρονικής παραγγελίας του πελάτη και ενεργοποιείται εφόσον η Εταιρεία αποδεχθεί την παραγγελία του πελάτη κατόπιν.
2.
Ως «ανταγωνισμός» νοείται ο εκάστοτε ανταγωνιστής που διαθέτει ηλεκτρονικό (online) κατάστημα και επιπλέον εδρεύει εντός Ελλάδας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
3.
Η σύγκριση τιμών θα πρέπει να αφορά ακριβώς το ίδιο Προϊόν και όχι παραπλήσιο. Τυχόν πρόσθετες δωρεάν παροχές υπηρεσιών ή/και προϊόντων μαζί με το συγκρινόμενο Προϊόν δεν καλύπτονται και δεν υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω Προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο, διαθέσιμο και ότι η χαμηλότερη τιμή αυτού θα πρέπει να αφορά την ακριβή τιμή διάθεσής του και όχι την τιμή που τυχόν θα προσφέρεται στον καταναλωτή από εξάρτηση της αγοράς του με ειδικές προσφορές, ενέργειες προνόμια ή εκπτώσεις.
4.
Η επιστροφή της χρηματικής διαφοράς με την μορφή του ως άνω ηλεκτρονικού κουπονιού ισχύει για την τελική λιανική τιμή του Προϊόντος, και προϋποθέτει την πλήρη εξόφληση από τον πελάτη της αξίας του Προϊόντος με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, και σε κάθε περίπτωση όχι με δόσεις. Στην τελική λιανική τιμή θα πρέπει να υπολογίζονται πάσης φύσεως φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις (π.χ. έξοδα μεταφοράς κλπ.).

5.Διαδικασία επιστροφής χρηματικής διαφοράς:

5.1. Ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση best365gr@gmail.com και εντός αποκλειστικά μια (1) ώρας από την επιβεβαίωση της λήψης της ηλεκτρονικής παραγγελίας από την Εταιρεία, σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο (link ή άλλο στοιχείο), από όπου να αποδεικνύεται ότι το ίδιο ακριβώς Προϊόν προσφέρονταν σε χαμηλότερη τιμή στον ανταγωνισμό κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας στο best365.gr καθώς και να αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας του από το best365.gr.

5.2. Εφόσον διαπιστωθεί από την Εταιρεία, ότι συντρέχουν οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το 100% της χρηματικής διαφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την τιμή διάθεσης του προϊόντος στο best365.gr σε σχέση με τη διαπιστωθείσα στον ανταγωνισμό χαμηλότερη τιμή, δια της παραχώρησης στον πελάτη ηλεκτρονικού κουπονιού ίσης με την χρηματική διαφορά αξίας για χρήση κατά μελλοντική αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το best365.gr.

6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ» BEST365.GR

Η παρούσα Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής για τις εξατμίσεις PROTECHT δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν η χαμηλότερη τιμή αφορά τιμολόγηση κάτω του κόστους αυτών, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο νόμο και στη νομολογία,

β) εάν η χαμηλότερη τιμή δεν είναι τιμή λιανικής πώλησης,

γ) αν η χαμηλότερη τιμή αφορά την πώληση του ιδίου προϊόντος μεταχειρισμένου και όχι καινούργιου,

δ) αν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει σε περίοδο εκπτώσεων ή αφορά σε εκθεσιακά Προϊόντα, σε Προϊόντα που αποτελούν μέρος πακέτου προσφοράς, ή σε Προϊόντα που αποκτώνται μέσω ειδικών προνομίων ή/και ειδικών συμφωνιών με τον πελάτη,

ε) εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού,

στ) εάν το ανταγωνιστικό online κατάστημα είναι σταθερά εκπτωτικό (discount store).

7.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσας εμπορική πολιτική της καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.